Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09..30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบจำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตน ณ เดือนมีนาคม 2565 ผลการรับเงินสมทบ/การจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม ณ เดือน มีค.2565 ผลการดำเนินงานติดตามเร่งรัดหนี้ ณ เดือนมีค.2565 และรายงานการสร้างเครือข่าย “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ณ เดือน มึค.2565 และพิจารณาอนุมัติผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP