Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับทราบข้อมูลจำนวน 7 เรื่อง ได้แก่
1. จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนเดือนกรกฎาคม 2564
2. รายงานผลการรับเงินสมทบการจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมประจำเดือนกรกฎาคม 2564
3. รายงานผลการดำเนินการติดตามเร่งรัดนี่เดือนกรกฎาคม 2564
4. รายงานการสร้างเครือข่ายบวรเดือนกรกฎาคม 2564
5. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่ายพ.ศ. 2564
6. โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่สองพ.ศ. 2563 – 2564
7. โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กทม.และปริมณฑล)
8. เรื่องพิจารณาเป็นผู้ทุพลลภาพ จำนวน 6 ราย
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย
 
TOP