Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

pll_content_description

“ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567”

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดมหาสารคาม ปี 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ (ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง) รวมทั้งสิ้น 10 คน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 คน (ผู้ช่วยเลขานุการ)

TOP