Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 208 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565

รับทราบ

  1. การติดตามเยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเยียวยา ผู้เสียหายคนไทยถูกหลอกลวงไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา
  2. ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคามปี 2565 ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15 หน่วย ได้แก่ ปลัดจังหวัดฯ อัยการจังหวัดฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ นพ.สาธารณสุขจังหวัดฯ ศึกษาธิการจังหวัดฯ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ วัฒนธรรมจังหวัดฯ แรงงานจังหวัดฯ จัดหางานจังหวัดฯ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฯ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นายอำเภอเมืองมหาสารคาม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฯ และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

  1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  2. รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. การขอรับการสนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2561 ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองมหาสารคาม

     ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม(นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP