Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

pll_content_description

 

วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบรายงานผลการจัดงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 รายงานสถานการณ์ครอบครัวเข้มแข็ง ปี 2564 และรายงานสถิติความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 และรายงานผลการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวของหน่วยงานต่าง ๆ รวม 7 หน่วยงาน
และพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวปี 2565 และข้อเสนอสมัชชาครอบครัวจังหวัดมหาสารคามปี 2564 จัดส่งให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติต่อไป

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

TOP