Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายธงชัย มูลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาวารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาดังนี้
1. พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด
2. พิจารณาเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกันใหม่ จำนวน 3 ราย
3. พิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 202,092 บาท
4. พิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 133 ราย เป็นเงิน 7,370,000 บาท อนุมัติ 128 ราย เป็นเงิน 7,030,000 บาท ไม่อนุมัติ 5 ราย เป็นเงิน 340,000 บาท
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP