Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) กระทรวงมหาดไทย และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน  นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจ.มค. มอบหมายให้นางชุติมา ผาลิกา นวก.แรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) กระทรวงมหาดไทย และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มค. โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มค.เป็นประธาน ได้แจ้งข้อสั่งการในเรื่อง

  1. ครม.อนุมัติให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถึงวันที่ 31 พ.ค.63
  2. การออกคำสั่ง/ ประกาศจังหวัดให้รอความชัดเจนจาก ศบค.มท. ก่อน อย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ออกไป
  3. มาตรการผ่อนปรน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป )

TOP