Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม 2565

pll_content_description

 


วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) เป็นประธานการประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2565 สรุปดังนี้
1. ตัวชี้วัดแรงงานจังหวัดปี 2565 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มี.ค.2565) จำนวน 6 ตัวชี้วัด
2. โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2565
3. การเตรียมความพร้อมในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น
4. การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 ตามเป้าหมาย TPMAP ใหม่ (ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565)
5. การเตรียมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2565

TOP