Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม  ศปก.รง. ชั้น 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาวววิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อหารือเรื่องคณะทำงานร้านกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รักษราชการแทน จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม (นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง) รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม (นายชิโนรส จันทรทิพย์) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม และผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม สรุป ดังนี้

  1. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รับผิดชอบการอยู่เวรออกฉลากกาชาด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วย จนท.ประจำจุดจ่ายรางวัล จนท.ประชาสัมพันธ์ (พิธีกรประจำวัน) จนท.จำหน่ายบัตรนาทีทอง และกิจกรรมการแสดงของหน่วยงานฯ
  2. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และส่งข้อมูลให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
  3. การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2567
TOP