Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมหารือเพื่อแนะนำการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม กับผู้บริหารบริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด

pll_content_description

 

           วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม (นายประภาส พรหมคำบุตร) พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ ประชุมหารือกับกรรมการผู้จัดการ บริษัทคูโบต้ามหาสารคาม จำกัด (นางสุนิษา พรรักษมณี) เพื่อแนะนำการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม (ทั้งเมนูการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 (จ้างคนพิการเข้าทำงานตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด) และมาตรา 35 (การช่วยเหลืออื่นใด เช่น การฝีกงาน การให้สัมปทาน การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ การจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก จัดให้มีล่ามภาษามือ และอื่น ๆ) ของ พ.ร.บ.ส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทคูโบต้าฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (มาตรา 34) ซึ่งบริษัทคูโบต้ามีความสนใจที่จะให้ความช่วยเหลืออื่นใด ตามมาตรา 35 คือ การให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลฯ สามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2565 (มกราคม 2565) ต่อไป

TOP