Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566-2570

pll_content_description

          วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ที่ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566-2570 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในที่ประชุม 20 หน่วย งาน/คน (โดยแรงงานจังหวัดมหาสารคาม นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ เข้าร่วมประชุมด้วย) และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 119 หน่วยงาน ตั้งเป้าหมายตามแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566-2570 คือ “เกษตรกรรมยั่งยืน นำภมิปัญญาสร้างคุณค่า พัฒนาการค้าการลงทุน สู่สังคมมีสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี” ภายใต้พันธกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย

  • ส่งเสริมภาคการเกรษตรให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้
  • ส่งเสริมการนำภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปริการ
  • ส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
  • เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านความมั่นคง
TOP