Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description


วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ให้กับคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.สถานการณ์/ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในปัจจุบัน โดย แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
2.การใช้แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก โดย นายณัฐดนัย นามมาลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
3.การตรวจสอบใบอนุญาตทำงานต่างด้าวที่ถูกต้อง โดยนางชนากานต์ ลีพิบูลสวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
4.ช่องทางการข่าวเพื่อแจ้งเบาะแส และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางในการตรวจบูรณาการคณะทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมาย วัน เวลา ก่อนการออกตรวจทุกครั้ง พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกครั้ง โดยวิทยากร ดร.วรรณกานต์

TOP