Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับทราบรายละเอียดข้อมูลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเตรียมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งตามร่างแผนการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้กำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเข้าประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ ระหว่างวันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2565 นี้
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามได้รับการพิจารณา จำนวน 1 โครงการ (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแรงงานนอกระบบ) งบประมาณ จำนวน 817,400 บาท
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายอาระยะ กุดวงษา นักวิชาการแรงงาน ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย

TOP