Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมและร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ระดับภาคที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษกิจเชิงพื้นที่

pll_content_description

 

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ห้องประทุมชาติ ชั้น 5 โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอบุลราชธานี
ได้มีการประชุมและร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ระดับภาค โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ์ุ ได้แนะนำโครงการ นำเสนอร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์และ รับฟังข้อเสนอแนะหรือปัญหาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ได้มอบหมายให้ นายพชรพล นพวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวชลิตา ทูลธรรม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP