Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

“พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม”

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.39 น. ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมพิธี  โดยการตั้งศาลพระภูมิ นำแนวคิดมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดู เชื่อว่า พระอิศวร หรือพระศิวะ ทรงมีวิมาน ประทับบนยอดเขาพระสุเมรุ เปรียบประดุจมณฑลจักรวาล พระภูมิถือเป็นเทวดาขั้นหนึ่ง วิมานของศาลพระภูมิ จึงต้องมีเสาเดียว เปรียบประดุจเขาพระสุเมรุมาศวิมานของพระอิศวร เป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับในศาล เพื่อปกป้องคุ้มครองดูแล รักษาสถานที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้มีความเป็นสิริมงคล เจริญก้าวหน้าในทุกสถาน ส่วนศาลเจ้าที่ หรือศาลตายาย เป็นเหมือนเจ้าของเดิมที่อยู่ตรงนั้นมานานก่อนที่จะมีสิ่งปลูกสร้าง โดยจะมีแบบ 4 หรือ 6 เสา ในสมัยโบราณเชื่อว่าจะมีเจ้าที่ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คอยปกป้องดูแลผู้อาศัยให้ปลอดภัย ซึ่งการตั้งหรือจัดวางนั้น มักจะตั้งไว้คู่กันกับศาลพระภูมิ

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) นางมนภรณ์ นุริตานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

TOP