Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมการคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคามครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565
เพื่อรับทราบการสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประจำเดือนเมษายน 2565 (ข้อมูล 3 ฐาน) รายงาน ด้านการบังคับใช้กฏหมาย ผลการบังคับใช้กฏหมายตามมาตรา 10 รสขม โครงการขยายผลชุดความรู้สุขภาวะ เรื่องการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน (ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือและมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน) และรายงานการวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานภายใต้โครงการ “ถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัยจังหวัดมหาสารคาม” พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ร่างแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2565 การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องและการขับเคลื่อนตลอดทั้งปี และถนนปลอดภัยต้นแบบหรือพื้นที่จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขเพื่อถ่ายทำรายการถนนปลอดภัยช่อง 7 HD
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงมนัสวิน เข็มมี นักวิชาการแรงงาน และนางสาวปาลิตา แสวง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP