Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 “มหาสารคามใหม่ มาตรฐานแรงงานไทยสู่สากล

pll_content_description

ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 “มหาสารคามใหม่ มาตรฐานแรงงานไทยสู่สากล”

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องตักสิลาคอนเวนชัน ฮอลล์ 3 โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านมาตรฐานแรงงานและเป็นการรวมพลังเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานของจังหวัดมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย

  1. พิธีอ่านสารวันแรงงานแห่งชาติ ผู้แทนลูกจ้าง
  2. พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของจตุภาคีมหาสารคามใหม่ ประกาศขับเคลื่อนมาตรฐานแรงงาน ปลอดการใช้แรงงานเด็ก สารเสพติด และเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการแรงงานอย่างมืออาชีพ
  3. การมอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติมอบรางวัล “แรงงานพันธุ์ดี”
  4. การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด Motto “มหาสารคามใหม่
  5. การมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการแรงงานที่ดี ในภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
  6. การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “เอาจริง เดินหน้า มหาสารคามใหม่ แรงงานพันธุ์ดี

ในส่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้

  1. นำกลุ่มอาชีพฯ (ที่ สนง.แรงงานฯ ได้ไปพัฒนาทักษะฝีมือฯ ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน) นำสินค้า (ได้แก่ กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก กล้วยฉาบ ปลาส้ม ไส้กรอก เป็นต้น ) มาจำหน่ายในงาน จำนวน 2 กลุ่ม
  2. ประสานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปรีเทล จํากัด สาขามหาสารคาม มาจัดบูทแสดงผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรมฯ
  3. แจกสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
  4. นายสุวิทย์ เจนการ พนักงานดูแลสวนและสนามหญ้าของสำนักงานแรงงานฯ เข้ารับรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติมอบรางวัล “แรงงานพันธุ์ดี”

ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม นักวิชาการแรงงาน นางสาวชลิตา ทูลธรรมนักวิชาการแรงงานและนายอลงกรณ์ นาทันตอง เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

TOP