Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

pll_content_description


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดอภิสิทธิ์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม โดยในงานมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า พิธีอัญเชิญพระอุปคุต และอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง(แห่ผ้าผะเหวด) พิธีแห่ข้าวพันก้อน และกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP