Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมกิจกรรม รณรงค์การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข

pll_content_description

วันจันทร์มี่ 11 กรกฎาคม 2565เวลา 15.30น. ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.ลตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “รณรงค์การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสงค์ให้คนมหาสารคามมีสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองได้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม นักวิชาการแรงงาน และนายอาระยะ กุดวงษา นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ด้วย

TOP