Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565

pll_content_description

 

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 เพื่อเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิดถึง6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส
ในการนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน 1000 บาท และมียอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 430,511.50 บาท

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายอาระยะ กุดวงษา นักวิชาการแรงงาน และนายพงษ์นเรศ ตาลวิลาศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP