Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคามฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

pll_content_description

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดขุนพรหมดำริ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อหารือ และร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมากับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
2. โครงการมหาสารคาม ร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
3.โครงการบรรพชา อุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
4. รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และรายงานข้อมูลสาธารณภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
6.การจัดงานกาชาดและงานมหกรรมมหาสารคามหนึ่งผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล
7. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) อำเภอเมืองมหาสารคาม และอำเภอแกดำ
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP