Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการบจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมหาสารคาม (คจพ.จ) ครั้งที่ 2/2565

pll_content_description

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 409 (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดมหาสารตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการบจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมหาสารคาม (คจพ.จ) ครั้งที่ 2/2565 และหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแนวทางและขั้นตอนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม นักวิชาการแรงงาน และนายอาระยะ กุดวงษา นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP