Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2566

pll_content_description

“ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2566”

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม นายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2566 สรุปดังนี้

เรืองเพื่อทราบ รวม 5 เรื่อง ได้แก่

  1. จำนวนสถานประกอบและผู้ประกันตน ณ เดือนกันยายน 2566
  2. รายงานผลการรับเงินสมทบ/การจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม ณ เดือนกันยายน 2566
  3. รายงานผลการดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้ ณ เดือนกันยายน 2566
  4. รายงานการสร้างเครือข่าย “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน ณ เดือนกันยายน 2566
  5. สถานประกอบการค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนที่จะจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นสูญ ประจำเดือนกันยายน 2566

เรื่องเพื่อพิจารณา มีมติเห็นชอบให้ผู้ประกันตนเป็นทุพพลภาพ รวมจำนวน 2 ราย ได้แก่

  1. นายธวัชชัย แสนสนิท
  2. นายสุเทพ จำปีหอม

และเรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ผ่าน www.sso.go.th ระหว่างวันที่ 12-31 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP