Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567

pll_content_description

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้นางมนภรณ์ นุริตานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom และ YouTube Live ของสำนักงาน ก.พ.ร.) โดยมีการชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 ได้แก่

  1. รางวัลบริการภาครัฐ
  2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
  3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  4. ชี้แจงระบบการรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ (ระบบใหม่)
TOP