Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

pll_content_description

วันอังคารที่ 28 เม.ย.63 เวลา 15.00 น. นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางชุติมา ผาลิกา นวก.แรงงานปฏบัติการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มค. รอง ผวจ.มค.(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) รองผวจ.มค.(นายธรรมนูญ แก้วคำ) และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้กำชับในเรื้อง

  1. การพิจารณาออกคำสั่งต่าง ๆ ในเรื่องสถานการณ์โควิด ให้ผวจ.ทุกจังหวัดรอความชัดเจนจากศบค.ก่อน ค่อยออกคำสั่ง
  2. นายกรัฐมนตรีแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข่วยเหลือบุคคลเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัย และกลุ่มตกงานที่ยังไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา
  3. ระบบบริหารจัดการพื้นที่กักกันตัวในจังหวัด กำชับให้บันทึกข้อมูลสถานที่กักกันให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน ไมว่าจะเป็นคนที่เข้าพักเดิมและคนที่เข้าพักใหม่

TOP