Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมย่อยการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปี 2565

pll_content_description


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมย่อยการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปี 2565 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมรับฟัง 10 หน่วยงาน ซึ่ง สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และกำหนดให้ส่งคลิปวีดีโอสรุปผลการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 3 นาที ทั้ง 9 ตัวชี้วัด ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้ นายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม นักวิชาการแรงงาน และนายอาระยะ กุดวงษา นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP