Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

 

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เพื่อรับทราบความคืบหน้า ติดตามประเมินผล และปัญหาอุปสรรคการดำเนินการของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. รายงานความคืบหน้าการทำ MOU จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย
2. รายงานความคืบหน้าผลักดันร่าง พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ.
3. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้าน Big Data
4. รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
5. รายงานความคืบหน้าการจัดทำโครงการและจัดทำฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
6. รายงานความคืบหน้าการจัดทำคำขอรับสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และบุคคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว

TOP