Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมหารือโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2565

pll_content_description

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 3 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัดมหาสารคาม (นายอภิชัย หาญสุริย์) เป็นประธานประชุมหารือโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือกำหนดจัดงานโครงการวันแรงงานแห่งชาติฯ ในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดมหาสารคาม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ภาคเอกชนและสถานประกอบกิจการ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน 2565 ซึ่งได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเป็นเบื้องต้น ดังนี้
1. การลงนาม MOU ประกาศร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานแรงงาน ปลอดการใช้แรงงานเด็ก ปลอดการใช้สารเสพติด และเพิ่มการบริหารจัดการแรงงานอย่างมืออาชีพ
2. การมอบรางวัล การมอบสัญญลักษณ์ “ มหาสารคามใหม่ แรงงานพันธุ์ดี
3. การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
4. การฝึกซ้อมและทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP