Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566 – 2570 และ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566 – 2570

pll_content_description

“ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566 – 2570 และ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566 – 2570”

     วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่งคูณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคามรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566 – 2570 (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ยุทธศาสตร์การศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ (เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์) และ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566 – 2570 รวมถึงระดมความคิดเห็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม SWOT (SWOT Analysis) ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน และนายพงนเรศ ตาลวิลาศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP