Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม

pll_content_description


วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมมารินทร์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ (นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม) ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่ 8/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2566
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP