Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

“ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ ก้าวต่อไปของแผนสวัสดิการสังคมจังหวัด”

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เปิดการประชุมโดยนายธงชัย มูลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมของจังหวัด ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566 -2570) ที่สอดรับกับแผนพัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมี 4 กลุยทธ์ที่สำคัญ และระดมความคิดของตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดทำตัวชี้วัดแผนงาน และแนวทางการพัฒนาดังนี้
1.การสร้างหลักประกันทางสังคมและความเสมอภาคแก่คนตลอดช่วงชีวิต
2.การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อลดความเหลือมล้ำและเพิ่มผลิตภาพ
3.การเสริมพลังเครือข่ายสู่สังคมสวัสดิการ
4.การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสวัสดิการสังคม
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้ นางสาวปาลิตา แสวง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP