Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

 

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ระหว่างวันที่ 28 -30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร เป็นวิทยากร ซึ่งนอกจากการบรรยายเรื่อง “แนวทางการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงานไปสู่การปฎิบัติ การติดตามผล การประเมินผล และการรายงานผล” แล้ว ยังได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมแนวคิดการจัดทำ (ร่าง) แผนปฎิบัติราชการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ได้มอบหมายให้ ว่าที่ รต.หญิง มนัสวิน เข็มมี นักวิชาการแรงงาน และ นายพชรพล นพวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP