Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมพิธีบวงสรวงแม่โพสพ ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567

pll_content_description

“ร่วมพิธีบวงสรวงแม่โพสพ ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567”

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.49 น. ณ บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีบวงสรวงแม่โพสพ ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567  โดยในพิธีประกอบด้วยพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงแม่โพสพ รำบวงสรวงแม่โพสพ พิธีเสี่ยงทายคางไก่ เสี่ยงทายผิวไข่ประกาศทิศฟ้าร้องและคำทำนาย ผลการทำนายปีนี้ปรากฏว่า ได้ยินเสียงฟ้าร้องทางทิศหรดี ฝนจะดี น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ผู้คนเป็นสุข ผลทำนายคางไก่ ฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาล ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดี

จากนั้น ประธานได้นำขบวนหาบปุ๋ยคอกไปใส่ในแปลงนา มีการรำเซิ้งตามจังหวะกลองยาว เคลื่อนขบวนนำปุ๋ยคอกไปหว่านลงในแปลงนาอย่างสนุกสนาน สำหรับพิธีบวงสรวงแม่โพสพ และพิธีหาบปุ๋ยคอกไปใส่ผืนนา ถือเป็นพิธีกรรมสำคัญส่วนหนึ่งในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม “ประเพณีบุญเบิกฟ้า” เป็นประเพณีที่ชาวอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่า เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ฟ้าจะไขเปิดประตูฝนให้ตกลงสู่โลกมนุษย์ ชาวอีสานจึงถือเอาฤกษ์สำคัญนี้ นำปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลโค กระบือ ไปใส่ในเรือกสวนไร่นาของตนเอง อย่างพร้อมเพียง เพื่อเป็นการฟื้นฟูบำรุงดิน

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP