Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมรับชมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VSC

pll_content_description

 

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีมาน) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการฯ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล โดยได้เชื่อมโยงสัญญานภาพการปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) มายังศาลากลางแต่ละจังหวัด
สำหรับศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) เป็นประธานในการรับชมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมรับชมการประชุมในครั้งนี้

TOP