Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล

pll_content_description

“ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล ”
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับ แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายนทิกร ปอดกระโทก (เดินทางกลับ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566) อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ 5 บ้านโคกเครือ ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ 3 เรื่อง ได้แก่
1.นายนทิกรแรงงานไทยเป็นหนี้จากการกู้ยืมเงิน เพื่อไปทำงานที่อิสราเอล ให้ประสานศูนย์ดำรงธรรมในการรับเรื่องพิจารณาช่วยเหลือไกล่เกลี่ยเจ้าหนี้
2.นายนทิกรถูกงูกัดที่ประเทศอิสราเอล ที่บริเวณหัวเข่าข้างซ้าย ยังไม่ได้รับการรักษาพยาบาลจนหายดี ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานไปยังโรงพยาบาล เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องการรักษาพยาบาล
3.ประสานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ในการฝึกทักษะอาชีพให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล เพื่อให้แรงงานมีทักษะสำหรับประกอบอาชีพต่อไป

 

TOP