Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมสัมนาส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐในภูมิภาค ครั้งที่ 1

pll_content_description


วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) มอบหมายให้นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมสัมนาภายใต้ “โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐในภูมิภาค” ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นตเตอร์ ขอนแก่น จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจ

TOP