Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565

pll_content_description


วันพุธที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก่งคูณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565
เพื่อสดุดีครอบครัวที่เป็นแบบอย่างในการอบรมเลี้ยงดูและดูแลสมาชิกในครอบครัว จนเกิดความร่มเย็นเป็นสุข และกระตุ้นให้ประชาชน สังคม ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว รวมทั้งเพื่อสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนในการพัฒนาชุมชน กิจกรรมประกอบด้วย การเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว การมอบโล่สดุดีครอบครัวร่มเย็นจำนวน 6 ครอบครัว
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางวันนิภา เกษทองมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางสาวปาลิตา แสวง นักวิชาการแรงงาน และนายอลงกรณ์ นาทันตอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

TOP