Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจของกระทรวงแรงงาน และความสำคัญของการมีหลักประกันทางสังคม

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาวัดอุทัยทิศ บ้านนางใย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ภารกิจของกระทรวงแรงงาน และความสำคัญของการมีหลักประกันทางสังคม” ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคม สู่ผู้ประกันตน ของผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม มาตรา 40 เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่เข้าร่วมรับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ที่พึ่งได้รับตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ทั้งนี้ ได้นำสื่อประชาสัมพันธ์(โบชัวร์) ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม และสื่อรณรงค์หยุดการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (สเปย์แอลกอฮอล์แบบพกพา) แก่ผู้เข้าอบรมฯ จำนวน 48 คนด้วย

TOP