Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

pll_content_description


วันพฤหัสบดี ที่27 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องตักศิลาคอนเวนชั่นฮอลล์3 โรงแรมตักศิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 40คน เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษ พิษภัยของยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้าในสถานประกอบกิจการ และเพื่อให้สถานประกอบกิจการมีการจัดระบบการจัดการด้านยาเสพติดตามเกณฑ์โรงงานสีขาว
ทั้งนี้ แรงงานงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ได้มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน และนายอาระยะ กุดวงษา นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

TOP