Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนเมษายน 2565 และกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

pll_content_description

 


วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านนาภูพิทยาคม หมู่ที่ 15 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนเมษายน 2565 และกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
โดยมีส่วนราชการในระดับจังหวัด และอำเภอ ออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน พร้อมรับฟังรายงานข้อมูลการดำเนินงานในท้องถิ่นและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามได้แนะนำภารกิจของสำนักงานพร้อมกับแจกสื่อประชาสัมพันธ์เป็นกล่องและตะกร้าให้ประชาชนที่มาใช้บริการ จำนวน 60 ราย
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้นางวันนิภา เกษทองมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในครั้งนี้ด้วย

TOP