Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมในพิธีเปิดโครงการฟาร์ตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

     วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๓๐ น.  นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์แรงงานจังหวัดมหาสารคาม/ผู้แทน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฟาร์ตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานทีได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพจากสถานการณ์ภัยแล้ง ตกงาน ว่างงาน หรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีงานทำ มีอาชีพมีรายได้ มีโอกาสในการประกอบอาชีพ และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง กลุมเป้าหมาย จำนวน ๒๕ คน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีรับมอบถุงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๒๕ ชุด

TOP