Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมใส่เสื้อขาวเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

pll_content_description


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) พร้อมด้วยช้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมใส่เสื้อขาวเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ร่วมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม อาทิ ความสำคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ/ ความรู้เกี่ยวกับ โทษพิษภัยของยาเสพติด ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ เป็นต้น

TOP