Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

“ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม  ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัด ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม และอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน  3 แห่ง ลูกจ้าง 93 คน เป็นคนไทย 89 คน (ชาย 61 คน หญิง 28 คน) คนลาว 3 คน (ชาย 2 คน หญิง 1 คน เมียนมา 1 คน (ชาย)ได้แก่

  1. โรงแรมวสุมหาสารคาม เลขที่ 10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลตลาด อ.เมืองจ.มหาสารคาม ประเภทกิจการ โรงแรม ลูกจ้างเป็นคนไทยทั้งหมด 18 คน (ชาย 7 คน หญิง 11 คน)
  2. บริษัทบีโปร อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (SMART HOUSE) เลขที่ 195 หมู่ที่ 8 ต. เกิ้ง อ. เมือง จ.มหาสารคาม ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง (สร้างบ้าน)  ลูกจ้าง 19 คน คนไทย ทั้งหมด  (ชาย 12 คน หญิง 7 คน)
  3. บริษัทลุงหารไม้เก่า จำกัด เลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง (สร้างบ้านน็อคดาวห์ และรับซื้อ – ขายไม้เรือนเก่า) ลูกจ้าง 56 คน คนไทย 52 คน (ชาย 42 คน หญิง 10 คน) ลาว 3 คน(ชาย 2 คน หญิง 1 คน) เมียนมา 1 คน (ชาย)

 

   ผลการตรวจฯ ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด

TOP