Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

“ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในตลาดแรงงานตามสาขาอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

pll_content_description


วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาวววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในตลาดแรงงานตามสาขาอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในจังหวัดมหาสารคาม โดยแบ่งเป็นสถานประกอบกิจการ จำนวน 25 แห่ง ลูกจ้าง จำนวน 50 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงของการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใน 17 สาขาอาชีพเป้าหมาย รวมทั้งความคิดเห็นของสถานประกอบกิจการและลูกจ้างในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างดังกล่าว สำหรับใช้ประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 17 สาขาอาชีพเป้าหมาย ผลการสำรวจพบว่า สถานประกอบกิจการไม่มีการจ้างลูกจ้างที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน

TOP