Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่า 8,000 บาท) ในสถานประกอบการ

pll_content_description

         วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเชิงรุกแรงงานกลุ่มเปราะบาง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่า 8,000 บาท) ของสถานประกอบการ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่


1. กรมชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน
2. แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม จำนวน 2 คน
3. แขวงทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 14 คน
4. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 4 คน
5. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 1 คน
6. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
7. สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จำนวน 3 คน

TOP