Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

 

            วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงางนจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทการช่วยเหลือผู้สูงอายุเปราะบาง ที่มีรายได้น้อยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (แบบ รปบ.4) จำนวน 20 แห่ง ลูกจ้าง 25 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางในระดับที่ 1 (ครัวเรือนมีรายได้น้อย) และมีความต้องการช่วยเหลือด้านอาชีพและรายได้ มากที่สุด (กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก) การช่วยเหลือที่ต้องการมากที่สุดคือการเพิ่มรายได้และสวัสดิการทางสังคม

TOP