Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมตรวจบูรณาการฯ

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมตรวจบูรณาการฯ ชุดตรวจที่ 3 โดยการนำทีมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง ลูกจ้างทั้งหมด 7 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 1 คนและ แรงงาน ต่างด้าว 6 คน

จากการตรวจสอบ พบว่า สถานประกอบการได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำพนักงานให้เข้าร่วมแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”โดยในส่วนของนายจ้างให้เข้ากลุ่ม Line ชื่อ “ศูนย์ประสานงาน COVID-19 กรง.มค.” เพื่อได้ทราบข้อมูลข่าวสาร และแนะนำสถานประกอบการ ให้มีการควบคุม ดูแล ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาตของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงแรงงานและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามอย่างเคร่งครัด

TOP