Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคามจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแรงงานนอกระบบจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560

pll_content_description

                 เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

                 เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแรงงานนอกระบบจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 401 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

TOP