Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม การประชุมติดตามความก้าวหน้า การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

“การประชุมติดตามความก้าวหน้า การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE “

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (นายอุดม  บุบผาทาเต) เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และชี้แจงกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 จังหวัดมหาสารคาม ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 – 16.30 น. ชมรมที่ซ้อมนำเสนอ ได้แก่

  1. ชมรมมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  2. ชมรมเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
  3. ชมรมอำเภอเมืองมหาสารคาม

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ (นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) นายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม (นักวิชาการแรงงาน) และนายอาระยะ กุดวงษา (นักวิชาการแรงงาน) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP