Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ สนง.จัดหางานจังหวัดฯ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และสนง.ประกันสังคมจังหวัดฯ รวมประมาณ 60 คน ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เช่น บำรุงรักษาต้นไม้ โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช บริเวณพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหน้าศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม บริเวณศูนย์ราชการฯ และบริเวณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

TOP